ČO BOLO

Naša činnosť je dvojjazyčná, t.j. slovensko-maďarská. Naše doposiaľ zrealizované programy boli väčšinou jedno-, dvojhodinové večerné predstavenia: koncerty, voľné besedy a prednášky na určitú tému, menšie predstavenia a recitácie, a to všetko v „Nultom priestore a4”. Predstavenia sa uskutočňovali raz do mesiaca, väčšinou v prítomnosti profesionálneho umelca resp. odborníka na danú tému.

Našimi hosťami boli napríklad: PhDr. Mária Bratská, CSc., s ktorou sme mali voľnú besedu na tému zločinnosti mládeže; Denis Kochan, pracovník Slovenskej akadémie vied, kto nám porozprával o živote Einsteina; Juraj Chlpík, profesionálny kameraman a fotograf, s kým sme sa porozprávali o jeho vtedajšej výstave s názvom „Identity Petržalky” a o filme a fotografií vo všeobecnosti; dlhšie sme spolupracovali s mladou profesionálnou bábkoherečkou Miroslavou Dudkovou; a nie v poslednom rade naším už takmer stálym hosťom je Thierry Ebam – hudobník, maliar a polyhistor z Afriky, kto spestruje naše predstavenia ohromnými „bubnovačkami“.

11.11.2008

V spolupráci s občianskym združením Expired Passport Music a Združením maďarských hudobníkov na Slovensku, s podporou Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky a Nadácie Palisády sa 10. novembra 2008 (v pondelok) od 16:30 uskutoční jednovečerný multižánrový slovensko-maďarský festival v Nultom priestore A4 (Nám. SNP 12).

25.06.2008

25. júna 2008 od 18:00 pri príležitosti svetového dňa proti drogám sa uskutočnil jednovečerný festival filmu, divadla a hudby v Nultom priestore a4 (Nám. SNP 12)- bývalý V-club.