ČO BOLO

Naša činnosť je dvojjazyčná, t.j. slovensko-maďarská. Naše doposiaľ zrealizované programy boli väčšinou jedno-, dvojhodinové večerné predstavenia: koncerty, voľné besedy a prednášky na určitú tému, menšie predstavenia a recitácie, a to všetko v „Nultom priestore a4”. Predstavenia sa uskutočňovali raz do mesiaca, väčšinou v prítomnosti profesionálneho umelca resp. odborníka na danú tému.

Našimi hosťami boli napríklad: PhDr. Mária Bratská, CSc., s ktorou sme mali voľnú besedu na tému zločinnosti mládeže; Denis Kochan, pracovník Slovenskej akadémie vied, kto nám porozprával o živote Einsteina; Juraj Chlpík, profesionálny kameraman a fotograf, s kým sme sa porozprávali o jeho vtedajšej výstave s názvom „Identity Petržalky” a o filme a fotografií vo všeobecnosti; dlhšie sme spolupracovali s mladou profesionálnou bábkoherečkou Miroslavou Dudkovou; a nie v poslednom rade naším už takmer stálym hosťom je Thierry Ebam – hudobník, maliar a polyhistor z Afriky, kto spestruje naše predstavenia ohromnými „bubnovačkami“.