20.11.2009

Mlad? slovensk? a maďarsk? umelci prema?ovali jeden bratislavsk?? autobus

V d??och 14-16. novembra 2009 v r??mci projektu Street Art Communication 2009 ??tudenti bratislavskej V?VU a členovia buda- pe??tianskeho zoskupenia 1000% spoločne prema?ovali a vydekorovali autobus typu TAM BUS vo vozovni Dopravn??ho podniku Bratislava. Vonkaj??iu plochu autobusu ma?ovalo zoskupenie 1000% a vn??torn?? čas?? vydekorovali ??tudenti V?VU.

Cel?? autobus zvonka i zvn??tra je prema?ovan?? do odtie??ov ??edej, jedin??m farebn??m elementom s?? okn??, na ktor?? s?? nalepen?? f??lie vo farbe magenty. V autobuse s?? vystaven?? fotografie z tohtoročnej ko??ickej časti projektu S. A. C. 2009. Autobus bude v takomto stave prem??va?? p??r mesiacov ako s??čas?? be??n??ch spojov bratislavskej MHD.

Bratislavsk?? projekt je s??čas??ou projektu Street Art Communication 2009, ktor??ho centrom s?? Ko??ice. Minul?? rok sa uskutočnil nult?? ročn?k tohto ko??ick??ho graffiti street-artov??ho projektu a tento rok je tu jeho pokračovanie v podobe medzin??rodn??ho festivalu. Z??klad??ou prvej a z??rove?? hlavnej časti tohtoročn??ho projektu bol are??l intern??tov Univerzity Pavla Jozefa ?af??rika na Medickej ulici v Ko??iciach. V d??och 17-23. augusta hos??ovali umelcov zo ??iestich kraj?n - Slovensko, ?esko, Nemecko, Taliansko, Franc??zsko a Maďarsko.

Bratislavsk?? projekt organizovalo o.z. KUPIDO v spolupr??ci s n.o. Kulturpakt (organiz??tor ko??ickej časti projektu). Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Kult??rneho in??tit??tu Maďarskej republiky a Magistr??tu hlavn??ho mesta SR Bratislavy, s partnerstvom Dopravn??ho podniku Bratislava a s medi??lnym partnerstvom spoločnosti BigMedia.

Fotografie hotov??ho autobusu si m???ete pozrie?? v na??ej Gal??rii.

Viac info n??jdete na str??nke www.artkom.sk