NOVINKY
1.08.2010
Aj tento rok spolupracujeme s n.o. Kulturpakt na organizovan? festivalu Street Art Communication. Presnej??ie na organizovan? akcie Pimp My ?koda, ktor?? bude s??čas??ou festivalu. H?ad??me majite?ov ??ut ?koda 100, 105 alebo 120, ktor? by radi obdarovali svoje auto naozaj origin??lnym vzh?adom. Prihl??si?? sa treba do 10. augusta 2010. Viac info n??jdete na adrese www.pimpmyskoda.sk. R??chlej??? bud?? pestrej???!
1.01.2010
Aj OZ KUPIDO sa pridalo k občianskej iniciat?ve "???astn?? nov?? rok, Slovensko! Boldog ?j ??vet Magyarorsz??g!". Touto cestou ??el??me v??etk??m na??im podporovate?om, partnerom, priaznivcom a priate?om ????astn??, ??spe??n?? a pohodov?? nov?? rok! Pre video kliknite ďalej!
20.11.2009

V d??och 14-16. novembra 2009 v r??mci projektu Street Art Communication 2009 ??tudenti bratislavskej V?VU a členovia buda- pe??tianskeho zoskupenia 1000% spoločne prema?ovali a vydekorovali autobus typu TAM BUS vo vozovni Dopravn??ho podniku Bratislava. Vonkaj??iu plochu autobusu ma?ovalo zoskupenie 1000% a vn??torn?? čas?? vydekorovali ??tudenti V?VU.

Cel?? autobus zvonka i zvn??tra je prema?ovan?? do odtie??ov ??edej, jedin??m farebn??m elementom s?? okn??, na ktor?? s?? nalepen?? f??lie vo farbe magenty. V autobuse s?? vystaven?? fotografie z tohtoročnej ko??ickej časti projektu S. A. C. 2009. Autobus bude v takomto stave prem??va?? p??r mesiacov ako s??čas?? be??n??ch spojov bratislavskej MHD.